Regulamin trenigu kung fu

 1. Każdy pełnoletni adept Szkoły Kung Fu ćwiczy z własnej i nieprzymuszonej woli.
 2. Każdy niepełnoletni adept Szkoły Kung Fu ćwiczy za przyzwoleniem swojego rodzica/opiekuna.
 3. Kung Fu ćwiczymy wyłącznie dla zdrowia i samoobrony. Trening Kung Fu nie służy do przechwalania się, czy robienia komuś krzywdy.
 4. Celem naszego treningu Kung Fu jest niesienie pomocy innym oraz czynienie otaczającego środowiska bardziej zrozumiałym i harmonijnym. 
 5. Trening Kung Fu uczy zdyscyplinowania, odpowiedzialności i estetyki, stąd każdy trenujący dba o regularne uczestnictwo w zajęciach. Na trening nie wolno przyjść w zniszczonym, czy nieświeżym stroju. Na zajęcia nie wolno się spóźniać, czy przychodzić nieprzygotowanym.
 6. W Szkole Kung Fu każdy trenujący ma swoje miejsce i spełnia swoją rolę, dlatego też do innych ćwiczących, starszych, czy do prowadzącego zajęcia odnosimy się z szacunkiem.
 7. Podczas treningów jaki i po nich nie wolno śmiać się z innych. Każdy z nas kiedyś uczył się czegoś.
 8. Każdy starszy adept Szkoły Kung Fu może być poproszony o udzielenie pomocy młodszemu.
 9. W Szkole Kung Fu, podczas treningu, nie ma dyskusji z prowadzącym zajęcia.   
 10. Szkoła Kung Fu ma charakter rodzinny, gdzie na samej górze stoi Sifu (mistrz szkoły), później instruktorzy, asystenci, starsi uczniowie i najmłodsi. W szkole jest zawsze miła atmosfera sprzyjająca ćwiczeniom i skupieniu.

 

REGULAMIN SZKOŁY CHOW GAR KUNG FU

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI TRENINGOWEJ

ŁÓDZKIEJ SZKOŁY CHOW GAR KUNG FU

Założenia ogólne

 1. Sala treningowa jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych Kung fu  / Wushu
 2. Korzystanie z sali treningowej dozwolone jest tylko w obecności instruktora lub za jego zgodą.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.Sprzęt treningowy i urządzenia są dobrem Klubu Sportowego CHOW GAR KUNG FU.
 4. Szkoła jest naszym dobrem wspólnym, dbajmy o nią !!!
 5. Ćwiczący mają obowiązek zapoznania się z regulaminem korzystania z sali treningowej, regulaminem uczestnictwa w zajęciach oraz przestrzegać ich postanowień.


Postanowienia szczegółowe

 1. Wszystkich ćwiczących obowiązuje czysty ubiór sportowy właściwy do rodzaju prowadzonych zajęć.
 2. Ćwiczący wchodzą na salę treningową w przebranym obuwiu. Podczas ćwiczeń walk sanda na macie uczestnicy ćwiczą boso. Po zakończeniu zajęć instruktor jest zobowiązany do doprowadzenia sali treningowej do ładu i porządku.
 3. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego, w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
 4. Wszystkie urządzenia sali oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Sprzęt treningowy należy zostawić po zakończonych zajęciach w przeznaczonych do tego miejscach.
 6. Za zniszczenie sprzętu i wypadki wynikłe w czasie korzystania z sali treningowej odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. Za zniszczenie sprzętu treningowego używanego niezgodnie z jego przeznaczeniem obciążone będą osoby go użytkujące.
 7. Każdy wypadek uczestnicy zajęć zgłaszają instruktorowi.Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania poleceń instruktora, dotyczących szczególnie: ładu, porządku, dyscypliny w czasie zajęć oraz po ich zakończeniu.
 8. Utrzymanie czystości sali treningowej, szatni, urządzeń i sprzętu oraz wietrzenie tych pomieszczeń stanowi podstawowy warunek z ich korzystania.

Zabrania się:

 1. Wchodzenia na salę w niezmienionym obuwiu.
 2. Wchodzenia na salę treningową z biżuterią. Wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty takie jak: kolczyki, łańcuszki, zegarki pozostawia się w szatni lub w depozycie u instruktora.
 3. Brutalnego zachowywania się.
 4. Wnoszenia na salę prywatnych rzeczy, poza niezbędnym sprzętem treningowym.
 5. Pozostawiania ubioru, obuwia, sprzętu treningowego oraz innych prywatnych rzeczy na terenie sali treningowej i klubu po zakończeniu zajęć.

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

ŁÓDZKIEJ SZKOŁY CHOW GAR KUNG FU

 1. Utrzymanie czystości i ładu w szatni stanowi podstawowy warunek z jej korzystania.
 2. Przebieranie się na sali treningowej jest zabronione.
 3. Zabrania się pozostawiania ubioru, obuwia, sprzętu treningowego oraz innych prywatnych rzeczy w pomieszczeniach szatni po zakończeniu zajęć. Po upływie jednego tygodnia, wszelkie pozostawione prywatne rzeczy zostaną trwale usunięte.
 4. Instruktorzy oraz ćwiczący odpowiadają za ład w szatni i innych pomieszczeniach przez:
 5. usunięcie pozostałych zanieczyszczeń,
 6. przekazanie zapomnianych przedmiotów właścicielowi.