RODO

Informacja

Łódzkiej Szkoły Chow Gar Kung Fu w Łodzi

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

Ośrodek Kultury Fizycznej Kung Fu z siedzibą w Łodzi (dalej KLUB). Z administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:

 •  listownie na adres: O.K.F. Kung Fu Mirosław Hołub, Ul. Nowe Sady 87/66, 94-102   Łódź
 • przez e-mail: biuro@chowgar.com.pl

 1.   Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 •  w celu wykonania zadań statutowych KLUB
 • w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy;
 • w celach archiwizacyjnych,w celu wykonania ciążących na KLUBIE obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych;
 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi;w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych.

2.  Podstawa prawna przetwarzania:

KLUB przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 •  na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b)
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na KLUBIE (art. 6 ust. 1 lit c)
 • związku z realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu KLUBU (art. 6 ust. 1 lit f)

       

3.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może być warunkiem uczestnictwa w zadaniach statutowych KLUBU. W związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

4.  Dane osobowe będą przetwarzane:

 • do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 • przez czas niezbędny do wykonania umowy a ponadto przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 • przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakończenia okresu rozliczeniowego, dane archiwizacyjne – przez okres wynikający z przepisów prawa)

 

5.  Każdy, którego dane osobowe przetwarza KLUB ma prawo do:

Żądania dostępu do swoich danych osobowych;

6.  Dane osobowe mogą być powierzone:

7.  Dane osobowe są udostępniane: